Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PDW: Przestępstwa i manipulacje księgowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB6NP004/ep
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PDW: Przestępstwa i manipulacje księgowe
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wszyscy jesteśmy uczestnikami rynku pracy. Zagadnienia omawiane na zajęciach towarzyszą nam w całym naszym życiu zawodowym, dlatego tak ważne jest zrozumienie mechanizmów tego rynku, abyśmy umieli odnaleźć się w dynamicznych warunkach dzisiejszej gospodarki. Rynek pracy to miejsce dokonywania alokacji i podejmowania decyzji o zatrudnieniu, gdzie jednocześnie ujawniają się ekonomiczne i społeczne konsekwencje działania gospodarki. Tu najszybciej pojawiają się sygnały zmian dokonujących się w gospodarce ponieważ jest silnie powiązany z wieloma dziedzinami życia społeczno - ekonomicznego, które wpływają na podaż i tworzą popyt na pracę. Rynek pracy rozważamy jako całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży i popytu na pracę.

Pełny opis:

Na zajęciach prezentowana jest wiedza o światowym, europejskim i polskim rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje. Omawiane są przyczyny i skutki dokonujących się zmian i trendów. Analizowane są współczesne wyzwania ekonomiczno-technologiczno-społeczne mające wpływ na karierę zawodową. . Pozyskana wiedza i umiejętności pozwalają opracować Biznesplan własnej kariery zawodowej do 60/65 (kobiety/mężczyźni) roku życia

Istotne jest świadome kreowanie swojej sytuacji na rynku pracy

Zakres zagadnień

1. Rynek pracy – wprowadzenie,podstawy teorii, mechanizmy, istota zarządzania rynkiem pracy

2. Europejska i Polska Strategia Zatrudnienia.

3. Bezrobocie i zatrudnienie na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce.

4. Niedobór pracowników (talentów), zapotrzebowanie na kwalifikacje na rynku pracy.

5. Rynek pracy a wiek, płeć, wykształcenie.Problem bezrobocia wśród ludzi młodych.

6. Polityka rynku pracy

7. Kompleksowa koncepcja oddziaływania na rynek pracy

8. Elastyczność rynku pracy

9. Instytucje rynku pracy i ich zadania, zakres świadczonych usług

10. Wiedza jako czynnik rozwoju zarządzania rynkiem pracy.

11. Biznesplan własnej kariery zawodowej do 60/65 (kobiety/mężczyźni) roku

Literatura:

The future of work: jobs and skills in 2030

Future Work Skills 2020

http://www.manpowergroup.pl/raporty-rynku-pracy/

https://cloud.email.hays.com/PL_raport

Ustawa z 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

( ze zmianami). psz.praca.gov.pl

www. mpips.gov.pl , Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (zakładka: rynek pracy)

www.rynekpracy.pl, np.:

Zmiana pracy jako element mobilności zawodowej Polaków http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.730

www.bezrobocie.org.pl, wwwgazetaprawna.pl , www.stat.gov.pl , www.gus.pl

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup IV kwartał 2018 roku, I kwartał 2019 roku

https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2018/09/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q4_18_PL.pdf

http://www.qbusiness.pl/uploads/Raporty/barometrmp12019.pdf

Prognozy dot. polskiej gospodarki w 2019 roku

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/prognozy-dot-polskiej-gospodarki-w-2019-roku-debata-rasp/7dn4dbd

Zatrudnienie w pierwszym kwartale 2019 r.

https://www.infor.pl/prawo/bezrobotny/aktualnosci-rynku-pracy/2836727,Zatrudnienie-w-pierwszym-kwartale-2019-r-jakie-plany-maja-pracodawcy.html

Raport płacowy 2019. https://cloud.email.hays.com/PL_raport

D. Kopycińska. Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce. U. Szczeciński, 2007 (A. Giegiel. Elastyczność rynku pracy a dynamika wzrostu gospodarczego w wybranych krajach OECD.)

E. Kwiatkowski. Bezrobocie.Podstawy teoretyczne.PWN Warszawa 2006

M. Juchnowicz. Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Poltext. Warszawa 2004 (Z. Wiśniewski Rynki pracy w krajach Uni Europejskiej a działalność przedsiębiorcza)

M. Gębski. Rynek pracy, wybrane problemy. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2008

Migracje zarobkowe Polaków, Raport, Work Service S.A. Wrocław, 2014.

Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce, Centrum rozwoju zasobów ludzkich, Diagnoza i metody zapobiegania, 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Metody aktywizujące, dyskusja, praca w grupie, rozwiązywanie problemów. Sformułowane zadania np arkusz wymagań kierunkowane są na analityczne myślenie i planowanie (kariery zawodowej) z orientacją na cel.

W celu zaliczenia przedmiotu należy realizować wskazane zadania, przygotować biznesplan do 60/65 (kobiety/mężczyźni) roku życia oraz zdać egzamin polegający na odpowiedzi na 4 pytania

Zasady oceniania odbywać się będą według poniższych kryteriów:

Prace cząstkowe - 20% oceny.

Biznesplan – 40% oceny.

Egzamin końcowy - 40% oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)