Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRB1SP004IR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia stosunków międzynarodowych
Jednostka: Kierunek-Stosunki Międzynarodowe
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość historii powszechnej od XVIII w. do 1945 r.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z tematyką historii stosunków międzynarodowych w XIX i pierwszej połowie XX w., pogłębienie ich wiedzy, a także rozwijanie i doskonalenie ich umiejętności krytycznych i analitycznych w ramach wiedzy o stosunkach międzynarodowych przez krytyczną analizę procesów historycznych

Pełny opis:

Wykaz zagadnień

1. Ład wiedeński, Święte Przymierze, koncert mocarstw

2. System europejski w dobie rewolucji XIX w.

3. Załamanie hiszpańskiego i portugalskiego imperium kolonialnego w Ameryce Łacińskiej

4. Zjednoczenie Włoch i Niemiec. System sojuszy Bismarcka

5. Stany Zjednoczone i Kanada do końca XIX w.

6. Imperializm i powstanie dwóch bloków

7. I wojna światowa i kres starego ładu

8. Ład wersalsko-waszyngtoński

9. Lata 20. XX w. System Ligi Narodów

10. Autorytaryzm i totalitaryzm i załamanie się systemu Ligi Narodów

11. II wojna światowa i krach systemu wersalsko-waszyngtońskiego

12. Powtórzenie

Literatura:

Podręczniki:

Podstawowy

1. Dobrzycki Wiesław, Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR” 2007 i inne

Podręczniki uzupełniające:

1. Batowski Henryk, Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008 i inne.

2. Kissinger Henry, Dyplomacja, Warszawa: Philip Wilson 2003 i inne.

3. Pajewski Janusz, Historia powszechna 1871-1918; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001 i inne.

4. Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997 i inne.

Pozostała literatura uzupełniająca znajduje się w sylabusie zajęć na platformie PLATON.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii powszechnej XIX i 1. poł XX w.

2. Student zna zależności między wydarzeniami przeszłymi, a współczesną sytuacją międzynarodową

Umiejętności

1. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania zjawisk i procesów międzynarodowych oraz do właściwej interpretacji narodowych i międzynarodowych wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Kompetencje społeczne

1. Absolwent jest gotów do przygotowywania rzeczowo uargumentowanych i krytycznych analiz i raportów z zakresu stosunków międzynarodowych uwzględniających ich implikacje światopoglądowe i społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Damski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Damski
Prowadzący grup: Przemysław Damski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

(tylko po angielsku) Wykład z elementami dyskusji

Tryb prowadzenia:

(tylko po angielsku) Online (MS Teams)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Borkowski
Prowadzący grup: Paweł Borkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Tryb prowadzenia:

Wykład

Skrócony opis:
Pełny opis:

Kurs Historii Stosunków Międzynarodowych oparty jest na najbardziej znanym polskim podręczniku autorstwa Wiesława Dobrzyckiego. przedstawia dynamikę ciągłości i zmiany ładu międzynarodowego od Kongresu Wiedeńskiego do wybuchu II wojny światowej. Mimo że w tym czasie centrum ideologiczno-politycznym pozostawała Europa, to kurs zwraca istotna uwagę na relacje w Zachodniej Hemisferze i kształtowanie się tam specyficznego systemu hegemonicznego, który miał tez istotne osiągnięcia w zakresie prawa międzynarodowego. Nie jest to wykład historii powszechnej, zatem szeregi tradycyjnych tematów - dojście Mussoliniego i Hitlera do władzy czy rozwój powszechnego prawa do głosowania - nie będzie omawiany. Obok historii dyplomatycznej wskazane będą elementy przemian gospodarczych i społecznych, choć w ograniczonym zakresie.

Uwagi:

Egzamin ustny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)