Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw - spec: Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNM3SP19MN-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw - spec: Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy: Zarządzanie 3 sem. PL ST mgr
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouczelniane

Tryb prowadzenia:

w sali

Założenia (opisowo):

Zmiany zachodzące w otoczeniu międzynarodowym stwarzają nowe szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorstw przez ich umiędzynarodowienie. Generują także wyzwania. Wyjaśnienie i analiza problematyki umiędzynarodowienia przedsiębiorstw pozwoli na poznanie złożonej rzeczywistości ekspansji zagranicznej i obecności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Ponadto, umożliwi zrozumienie decyzji strategicznych przedsiębiorstw, w szczególności w aspekcie prawnym.

Student nabywa umiejętności praktycznej analizy kluczowych aspektów związanych z ekspansją przedsiębiorców na rynki zagraniczne oraz potrafi rozpoznać ryzyka, jakie wiążą się z tą formą rozwoju działalności gospodarczej.


Skrócony opis:

Udział w konwersatorium umożliwi studentowi zapoznanie z istotnymi rozwiązaniami, w tym obejmującymi aspekty prawne, dotyczącymi procesów ekspansji na rynki zagraniczne. Kluczowe zagadnienia zajęć: strategie internacjonalizacji, ochrona marki, konkurencja i czyny nieuczciwej konkurencji, budowa zespołu, negocjacje i spory w biznesie, odpowiedzialność biznesu.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, przyczyny umiędzynarodowienia, wybrane modele ekspansji. Rodzaje strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw.

2. Kapitałowa strategia internacjonalizacji. Znaczenie form działalności gospodarczej. Joint venture jako przykład współpracy. Pozyskiwanie kapitału na przykładzie startupów.

3. Strategia zasobowa internacjonalizacji. Rola i formy udostępniania zasobów przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych na przykładzie franczyzy.

4. Znaczenie budowania marki przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Prawo do firmy i nazwy. Modele ochrony.

5. Czyny nieuczciwej konkurencji w obrocie gospodarczym. Mechanizmy zwalczania nieuczciwej konkurencji.

6. Prawne aspekty budowania zespołu pracowników.

7. Negocjacje. Polubowne metody rozwiązywania sporów. Znaczenie miękkich umiejętności w procesie internacjonalizacji.

8. Odpowiedzialność biznesu jako wyzwanie dla przedsiębiorstw. Rola zrównoważonego rozwoju.

Literatura:

B. Glinkowska, B. Kaczmarek, Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 r.;

J. Duda, Internacjonalizacja polskich mikro – i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i internacjonalizacji, Wydawnictwo Difin, 2017 r.

Uzupełniająca:

M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 r.;

R. Szyszko, Umowy wspólników, inwestycyjne, konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez uczestnika, Wydawnictwo C.H. Beck 2019 r.;

N. Dzaszkiewicz, Internacjonalizacja przedsiębiorstw w branżach high – tech, Wydawnictwo PWN

Efekty uczenia się:

Student potrafi krytycznie oceniać przydatność teorii w obszarze zarządzania międzynarodowego przedsiębiorstwem w różnych obszarach funkcjonalnych.

Student potrafi analizować sytuacje biznesowe w celu formułowania realistycznych strategii prawnych w kontekście międzynarodowym.

Student potrafi zarządzać zmianami poprzez wykorzystanie zintegrowanego podejścia interdyscyplinarnego do rozwiązania złożonych problemów przedsiębiorstwa w kontekście jej funkcjonowania na rynkach zagranicznych.

Student potrafi rozwijać strategie operacyjne przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności organizacji i realizacji jej strategicznych celów w kontekście działania na rynkach zagranicznych.

Student potrafi rozwijać posiadane cechy osobowościowe i umiejętności zawodowe w celu pełniejszego ich wykorzystania w zarządzaniu i przewodzeniu zespołom pracowniczym oraz dbać o systematyczny rozwój własny.

Student będzie posiadał umiejętność definiowania złożonych problemów biznesowych oraz formułowania ich rozwiązań w sposób kreatywny, świadomy i etyczny.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć, w tym: obecność na zajęciach, praca indywidualna i w grupach (prezentacje, dyskusje).

Praca zaliczeniowa.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Maleszek
Prowadzący grup: Ewa Maleszyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maleszyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Maleszyk
Prowadzący grup: Ewa Maleszyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)