Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DIB3SP19DI-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego
Jednostka: Kierunek-Dietetyka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wiedzą na temat oceny jakości surowców żywnościowych pochodzenia zwierzęcego (jaja, drób, ryby, mięso, mleko) ich wykorzystania i metod przetwarzania.

Pełny opis:

WYKŁADY

• Ocena jakości jaj. Technologia przetwórstwa mięsa drobiowego i jaj

• Ocena jakości ryb. Technologia przetwórstwa ryb • Rynek mięsa. Charakterystyka i ocena jakości żywca rzeźnego • Ubój i obróbka poubojowa, systemy, zapewnienia gwarantowanej jakości mięsa • Technologia przetwórstwa mięsa czerwonego • Alternatywne źródła mięsa • Technologia pozyskiwania mleka surowego • Technologie produkcji i charakterystyka najważniejszych wyrobów mlecznych

ĆWICZENIA

• Analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego • Prozdrowotne trendy w technologii żywności pochodzenia zwierzęcego • Żywności pochodzenia zwierzęcego jako żywność funkcjonalna • Współczesne technologie w przetwarzaniu żywności pochodzenia zwierzęcego

Literatura:

1. Praca zbiorowa 2014: Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii (pod red. Mirosława Słowińskiego). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

2. Praca zbiorowa 2011: Mięso - podstawy nauki o mięsie i technologii (pod red. A. Pisula, E. Pospiech). Wydawnictwo SGGW Warszawa,

3. Skrabka-Błotnicka T. 1993: Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

Literatura uzupełniająca

1. Praca zbiorowa 2006: Jakość i bezpieczeństwo żywności : uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne (Witrowa-Rajchert D. Red. Nowak D. (nauki rolnicze). Red. Duda G.). Wydawnictwo SGGW Warszawa

Efekty uczenia się:

W1 Wiedza dotycząca właściwości surowców pochodzenia zwierzęcego jako surowców przetwórczych (KW04)

W2 Wiedza w zakresie technologii wykorzystywanych w przetwórstwie, przechowywaniu żywności pochodzenia zwierzęcego (KW06)

W3 Wiedza w zakresie podstawowych przepisów prawnych dotyczących żywności pochodzenia zwierzęcego (KW11)

U1 Umiejętność doboru dodatków funkcjonalnych oraz parametrów technicznych i technologicznych w przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego (KU01)

U2 Umiejętność analizowania zachowania rynku żywnościowego od strony konsumentów jak i producentów (K_U08, K_U12)

K1 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy nt. jakości produktów pochodzenia zwierzęcego (K_K02, K_K05)

K2 Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości (K_K05, K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Efekty W1, W2, W3, U1 zaliczenie części wykładowej przedmiotu: obecność na wykładach i aktywność w dyskusji dydaktycznej – 10%, zaliczenie pisemne w formie testu – 90%) zaliczenie na podstawie egzaminu pisemnego.

Efekty U2, K1, K2 zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu: obecność na ćwiczeniach wykładach i aktywność w dyskusji dydaktycznej – 10%, prezentacja multimedialna przygotowana na podstawie literatury fachowej – 90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dasiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Dasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dasiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Dasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dasiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Dasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dasiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Dasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)