Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standardy sprawozdawczości finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM1NP17FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Standardy sprawozdawczości finansowej
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ugruntowanie zrozumienia sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przyjętymi standardami.

Pełny opis:

Ugruntowanie zrozumienia sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przyjętymi standardami. Wyrobienie umiejętności sporządzania sprawozdań z uwzględnieniem wymagań MSR i MSSF. Wypracowanie umiejętność właściwej interpretacji poszczególnych standardów.

Literatura:

I. Olchowicz, A.Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach wg ustawy o rachunkowości i MSSF, Difin, Warszawa 2008

J. Turyna, Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006

A. Helin, Sprawozdania finansowe według MSSF, C.H.Beck, Warszawa 2006

Messner Z. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2007.

Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce, seria DIFIN 2007.

• Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach (9 tomów), LexisNexis, Ernst & Young, 2006. • A. Helin, Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck, Warszawa, 2006.

• E. Walińska, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Strony internetowe:

www.eur-lex.europa.eu/pl/index.htm www.mf.gov.pl (Ministerstwo Finansów) www.pwcglobal.com/pl (strona PricewaterhouseCoopers)

www.ey.com/pl (strona Ernst & Young)

www.skwp.org.pl (strona Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) www.iasb.org.uk (strona IASB)

www.ifac.org (strona IFAC – Międzynarodowego Stowarzyszenia Księgowych) www.europa.eu.int (Unia Europejska)

www.cpaclass.com/gaap/ (U.S. GAAP)

www.fasb.org (strona FASB)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1

Posiada zaawansowaną wiedzę o specyfice instytucji finansowych i ich podstaw regulacyjnych-Test końcowy. Projekt –przygotowanie prezentacji -K-W05

W2

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania zjawisk i procesów zachodzących w finansach i rachunkowości (w tym odnośnie tworzenia i badania sprawozdań finansowych) a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości oraz źródła i naturę-Test końcowy. Projekt –przygotowanie prezentacji

K-W13

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Potrafi w sposób prawidłowy przeprowadzić analizę instytucji finansowych i niefinansowych oraz zastosować różne techniki badawcze z wykorzystaniem technik informatycznych

Test końcowy. Projekt –przygotowanie prezentacji

K-U02

U2

Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami w celu rozwiązania konkretnych problemów z zakresy finansów i rachunkowości ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych i wybranego rodzaju norm

Test końcowy. Projekt –przygotowanie prezentacji

K-U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi organizować i inspirować proces uczenia się innych osób

Projekt –przygotowanie prezentacji

K-K01

K2

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Projekt –przygotowanie prezentacji

K-K05

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy 60%.

Projekt –przygotowanie prezentacji – 40 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Orzechowska
Prowadzący grup: Katarzyna Orzechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Orzechowska
Prowadzący grup: Katarzyna Orzechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Różycka
Prowadzący grup: Monika Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)