Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Standardy sprawozdawczości finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM1SP15FA-Z17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Standardy sprawozdawczości finansowej
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ugruntowanie zrozumienia sporządzania sprawozdań zgodnie z przyjętymi standardami oraz wyrobienie umiejętności sporządzania sprawozdań z uwzględnieniem wymagań MSR i MSSF i umiejętność właściwej interpretacji poszczególnych standardów.

Pełny opis:

1. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (3h):

- cel sprawozdań finansowych,

- założenia podstawowe,

- cechy jakościowe sprawozdania finansowego,

- elementy sprawozdania finansowego,

- ujmowanie poszczególnych składników w sprawozdaniu finansowym,

- wycena składników sprawozdania finansowego,

- koncepcje kapitału i zachowania kapitału.

2. Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16 (4h):

- początkowa wycena,

- wycena po początkowym ujęciu,

- usunięcie z bilansu,

- ujawnienie informacji.

3. Wartości niematerialne i prawne MSR 38 (3h):

- ujęcie i wycena,

- ujęcie w kosztach,

- wycena następująca po ujęciu w kosztach,

- okres użytkowania,

- odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości,

- wycofanie z użytkowania i zbycie,

- ujawnianie informacji.

4. Instrumenty finansowe MSR 32 i 39 oraz MSSF 7 (5h):

- prezentacja,

- ujmowanie i wycena,

- ujawnianie informacji.

5. Utrata wartości aktywów MSR 36 (4h):

- identyfikacja aktywów w zakresie utraty wartości,

- wycena wartości odzyskiwalnej,

- ustalenie i ujęcie odpisu z tytułu utraty wartości,

- odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości,`

- ujawnianie informacji.

6. Zobowiązania – wg założeń koncepcyjnych i MSR 1 (3h)

7. Kapitał własny- wg ujęcia tej problematyki w MSR 1, MSR 39, MSR 16 (3h)

8. Ujęcie przychodów i kosztów –wg założeń koncepcyjnych oraz treści MSR 18, MSR 23 odnoszących się do tej problematyki (5h)

Literatura:

I. Olchowicz, A.Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach wg ustawy o rachunkowości i MSSF, Difin, Warszawa 2008

J. Turyna, Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006

A. Helin, Sprawozdania finansowe według MSSF, C.H.Beck, Warszawa 2006

Messner Z. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada zaawansowaną wiedzę o specyfice instytucji finansowych i ich podstaw regulacyjnych

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania zjawisk i procesów zachodzących w finansach i rachunkowości (w tym odnośnie tworzenia i badania sprawozdań finansowych) a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości oraz źródła i naturę

Umiejętności:

Potrafi w sposób prawidłowy przeprowadzić analizę instytucji finansowych i niefinansowych oraz zastosować różne techniki badawcze z wykorzystaniem technik informatycznych

Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami w celu rozwiązania konkretnych problemów z zakresy finansów i rachunkowości ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych i wybranego rodzaju norm

Kompetencje:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi organizować i inspirować proces uczenia się innych osób

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny, prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.