Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spanish I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB1SE-SJO-H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spanish I
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

do wyboru
języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) -----------------------------------

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course prepares the students to use Spanish Language on A1 level. Apart from linguistic skills, it also provides the students with basic concepts about culture, customs, geography and literature of Spanish-speaking countries. During the course all the major language skills will be developed on A1 level: listening, speaking, writing, reading, communication.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

UNIDAD 0 (3 H)

Léxico

- El Abecedario

- Presentación de personas

- Expresiones de saludo y despedida

- Expresiones de cortesía

- Identificación de personas

- Países y nacionalidades

- Países hispanohablantes

Gramática

- Verbos: ser, vivir, llamarse, tener (conjugación y usos)

- Verbos: hacer, estudiar, trabajar (conjugación y usos)

- Vocales y consonantes

- Pronombres interrogativos: quién, qué

Destrezas

- Presentarse y presentar a otras personas

- Preguntar y dar información sobre la identidad

- Preguntar y dar información sobre la procedencia

- Vocabulario: Palabras españolas similares en otros idiomas

UNIDAD 1 (9 H)

Léxico

- Los números del 0 al 100

- Profesiones

- Adjetivos

- Colores

- Descripción de personas

- Los días de la semana

- Los meses del año

- Las estaciones del año

- Nombres de objetos en la clase

- Identificación y descripción de objetos

- Localización de objetos

- La edad

- El cumpleaños

- Expresar posesión

- Expresar sensaciones y sentimientos

- Falsos amigos: presentar/introducir, largo/grande, etc.

- Vocabulario de Navidad y Año Nuevo

Gramática

- Las tres conjugaciones: -ar, -er, -ir

- Verbos regulares

- Verbos: ser, llamarse, tener (ampliación)

- Pronombres demostrativos: esto, eso, aquello

- Adverbios interrogativos: cómo, dónde, de dónde

- Verbo estar (conjugación y usos)

- Preposición en (usos en frases simples)

- Artículos determinados e indeterminados (introducción)

- El género de sustantivos

- El plural

Destrezas

- Dar y pedir datos personales

- Saludar y despedirse

- Recursos para preguntar sobre las palabras

- Preguntar y dar información sobre otras personas

- Preguntar y dar información sobre el carácter de personas

- Preguntar y dar información sobre la nacionalidad

- Preguntar y dar información sobre la profesión

- Preguntar y dar información sobre características de objetos

- Preguntar y dar información sobre el color de objetos

- Preguntar y dar información sobre el estado de ánimo

- Preguntar y dar información sobre el estado temporal (personas y cosas)

- Preguntar y dar información sobre la fecha

- Preguntar y dar información sobre objetos en la clase

- Usos de artículos determinados e indeterminados

- Escribir frases en singular y plural

- Preguntar y dar información sobre la edad

- Preguntar y dar información sobre el cumpleaños

- Preguntar y dar información sobre el número de teléfono

UNIDAD 2 (9 H)

Léxico

- Actividades de ocio

- Actividades de la clase de la lengua

- Idiomas

- Características físicas y psicológicas de personas

- Expresiones coloquiales simples

- Falsos amigos: éxito/salida, carpeta/alfombra, etc.

- Trabalenguas

- Expresar posesión

Gramática

- Presente de Indicativo

- Algunos usos de: a, con, de, por, para, porque

- Los artículos determinados el, la, los ,las

- Pronombres personales de sujeto (ampliación)

- Graduación de: bien, bastante bien, regular, mal

- Demostrativos en singular: este(-a), ese(-a), aquel(-la)

- Demostrativos en plural: esto(-as), eso(-as), aquellos(-as)

- Pronombres interrogativos: qué, quién, cuál (ampliación)

- Adverbios interrogativos cuánto, cuántos, cuándo

- Fonemas y alófonos: b, c, ch, g, h, j, ll, q, s, v, y, z

- Verbo llevar (conjugación y usos)

- Verbo querer (conjugación y usos)

- Adjetivos relacionados con la apariencia de personas

- Pronombres y adverbios interrogativos

- Verbos regulares y algunos irregulares (ampliación y ejercicios)

- Verbos: llamar, llamarse (ampliación)

- Uso comparativo de verbos: ser, tener

- Usos de ¿ por qué ? y porque

- Preposiciones a, de, con

- Concordancia en género y número de artículos, sustantivos y adjetivos

- La importancia del acento ortográfico

Destrezas

- Expresar intenciones

- Explicar los motivos de lo que hacemos

- Hablar de lo que tenemos que hacer

- Describir personas y cosas

- Uso de verbos regulares y algunos irregulares

- Pronunciación: r, rr, l, ll, y, etc.

- Uso de expresiones coloquiales.

- Uso comparativo de verbos: ser, estar, tener (ampliación)

- Preguntar y dar información sobre características físicas de personas

- Preguntar y dar información sobre características psicológicas de personas

UNIDAD 3 (9 H)

Léxico

- El tiempo

- Geografía

- Lugares de interés turístico

- Localización de personas y objetos

- Descripción de una ciudad

- Descripción de edificios y lugares de una ciudad

- Descripción de la propia casa

- Mundo latino

Gramática

- Verbo hay (usos)

- Verbo estar (conjugación y usos)

- El superlativo

- Los artículos indeterminados un, una, unos, unas

- Cuantificadores: muy, mucho/mucha, muchos/muchas

- Usos de: qué, cuál/cuáles, cuántos/cuántas, dónde, cómo

- Preposiciones de lugar

- Contracciones: de + el = del; a + el = al

- Uso comparativo de los verbos ser, estar, tener (ampliación)

Destrezas

- Describir lugares

- Expresar existencia y ubicación

- Hablar del clima

- Usos de las preposiciones de lugar

- Preguntar y dar información sobre la localización de personas y cosas

- Preguntar y dar información sobre edificios y lugares de una ciudad

- Preguntar y dar información sobre animales y mascotas

Literatura: (tylko po angielsku)

AULA INTERNACIONAL 1 – Curso de Español - Jaime Corpas, Eva García, Agustín Garmendía - Editorial Difusión

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student knows and understands the basic vocabulary and expressions related to introductions, relations, everyday situations, can use correctly elementary grammar structures. The student has language skills in accordance with the requirements set for the A1 level of the European System of Description of Language Education, and can communicate in foreign languages.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Class Work: 25%

Final Test: 25%

E-Learning Completed Tasks: 25%

E-learning Tasks Correctness: 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Eduardo Santana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eduardo Santana
Prowadzący grup: Eduardo Santana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eduardo Santana
Prowadzący grup: Eduardo Santana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)