Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB2NP002/ep
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe w biznesie
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznania z zastosowaniem różnych metod i mierników statystycznych w konkretnych analizach dotyczących stanu i struktury różnorodnych zjawisk, w tym gospodarczych oraz pozwala nabyć sprawność w interpretacji wyników badań empirycznych.

Skrócony opis:

Metody ilościowe w biznesie to prezentacja problematyki z zakresu szeroko pojętej statystyki, która jest dyscypliną naukową przekazującą wiedzę z zakresu ilościowych metod analizy zjawisk gospodarczych i społecznych oraz dostarcza szeroką gamę narzędzi opisu, analizy i wnioskowania na temat tych zjawisk w czasie i przestrzeni.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

Metody opisu struktury zjawisk:

szeregi strukturalne o cechach mierzalnych

miary poziomu wartości zmiennej

miary zróżnicowania wartości zmiennej

miary asymetrii.

Metody opisu dynamiki zjawisk.

Rozwiązywanie zadań wraz z interpretacją. Rozumienie powiązań i zależności pomiędzy miarami.

Formy prezentacji danych (graficzna, tabelaryczna, opisowa).

Demografia jako bazowy element gospodarki.

Zastosowanie statystyki w ekonomii.

Literatura:

Antczak, B., (2019). Zastosowanie metod i procedur analizy statystycznej w procesach i zjawiskach społeczno-ekonomicznych. Józefów: WSGE.

Rocznik statystyczny GUS, 2021, Warszawa: GUS

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1 EC-K7-W01 Student zna i rozumie zaawansowaną wiedzę z obszaru nauk ekonomicznych, w tym w pogłębionym stopniu zna wybrane fakty, obiekty i zjawiska ekonomiczne i społeczne.

W2 EC-K7-W02 Student posiada znajomość współczesnych teorii nauki ekonomii, w tym wykorzystania tych teorii do budowy strategii biznesowych.

W3 EC-K7-W04 Student posiada wiedzę na temat wybranych faktów, obiektów i zjawisk oraz dotyczące ich metody i teorie które wyjaśniają zależności między nimi.

W4 EC-K7_W05 Student posiada znajomość metod analitycznych matematycznych, statystycznych, ekonomicznych.

Umiejętności

U1 EC-K7-U01 Student posiada umiejętności samodzielnego zaplanowania i organizowania pracy własnej i rozwoju osobistego.

U2 EC-K7-U03 Student potrafi komunikować się w środowisku wielokulturowym w j. wykładowym i wybranym j. obcym.

U3 EC-K7-U05 Student posiada umiejętność rozwiązywania zaawansowanych problemów ekonomicznych w przedsiębiorstwie w sposób etyczny w oparciu o metody ilościowe i jakościowe, potrafi wnioskować na podstawie wyników badań własnych i eksperckich w celu podejmowania decyzji.

Kompetencje społeczne

K01 EC-K7-K01 Student jest gotowy w sposób odpowiedzialny formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych.

EC-K7-K03 Student jest gotów krytycznie oceniać dorobek nauki ekonomii i swój własny wkład w rozwój dziedziny, potrafi samodzielnie wykonywać badania oraz współpracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Przede wszystkim aktywizujące (wykład, problemowa, burza mózgów, ćwiczenia); aktywność na zajęciach, przygotowanie ćwiczeń i rozwiązywanie zadań, interpretacja danych ekonomicznych. Aktywność 20%, 80% wyniki egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Antczak
Prowadzący grup: Barbara Antczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Antczak
Prowadzący grup: Barbara Antczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Antczak
Prowadzący grup: Barbara Antczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-07-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Antczak
Prowadzący grup: Barbara Antczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)