Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza sprawozdań finansowych SPEC: Rachunkowość i finanse ACCA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB4SP10FA-L19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza sprawozdań finansowych SPEC: Rachunkowość i finanse ACCA
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z analizą sprawozdań finansowych według wymogów certyfikatu ACCA , nauczenie studentów stosowania nowoczesnej analizy sprawozdań finansowych i prawidłowej interpretacji jej wyników. Celem jest również przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu zwalniającego z egzaminu dla przedmiotu akredytowanego -- sprawozdawczość finansowa .

Celem przedmiotu akredytowanego ACCA jest rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i interpretacji sprawozdań finansowych przy praktycznym zastosowaniu analizy wskaźników finansowych oraz zgodnie z obowiązującymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Program nauczania sprawozdawczości finansowej obejmuje wiedzę nabytą w dokumencie F3 ACCA, Rachunkowość finansowa, a także rozwija i stosuje to dalej i dokładniej.

Aby uzyskać certyfikat ACCA (Standardy sprawozdawczości finansowej F7), student musi zdać oba przedmioty: "Sprawozdawczość finansową" i "Analizę sprawozdań finansowych".

Pełny opis:

1.Analiza i interpretacja sprawozdań finansowych pojedynczych podmiotów i grup

2.Ograniczenia sprawozdań finansowych

3. Cele i podział analiz sprawozdań finansowych

4..Obliczanie i interpretacja wskaźników księgowych i trendów w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników i interesariuszy

5..Analiza wstępna , pozioma i pionowa ,

6.Analiza kapitału pracującego

7. Analiza zależności przyczynowo – skutkowych

8.Ocena płynności finansowej na podstawie danych bilansowych

9.Analiza sprawozdania z przepływu finansowego

10.Analiza wyniku i pojęcie marży zysku netto

11.Pojęcie EBIT i EBIDTA

12.Ograniczenia w ocenie efektywności- ROE i ROCE

13.Marża zysku operacyjnego

14.Marża zysku netto

15Rotacja majątku

16Analiza efektywności i analiza ryzyka

17Analiza zadłużenia ,

18Analiza wartości dodanej ,

19Wskaźniki rynku kapitałowego i EPS

20.Analizy wieloczynnikowe – modele syntetycznej oceny kondycji finansowej

Modele piramidalne

Modele dyskryminacyjne

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, wydawnictwo: PWN, 2017, wydanie III

2. 2. B. Kotowska , A. Uziębło , O. Wyszkowska –Kaniewska , Analiza Finansowa w przedsiębiorstwie , wydawnictwo: CEDEWU, 2017, wydanie IV.

literatura uzupełniająca

1. Pomykalska B. Pomykalski P, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, wydawnictwo: PWN, 2016, wydanie I

2. Walczak M. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007

3. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wydawnictwo: PWE, 2007, wydanie I

4. Tłaczała A. Gołębiowski G. red. Grycuk A. Wiśniewski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa , wydawnictwo: DIFIN, 2016, wydanie II

5. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, wydawnictwo: PWE, 2017, wydanie IV

6. Olchowicz I., Tłaczała A. , Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2010

7. ANALIZA EKONOMICZNA I OCENA EKSPERCKA W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI, BOROWIECKI R. WYSŁOCKA E. / PRZEDSIĘBIORSTW wydawnictwo: DIFIN

8. ANALIZA EKONOMICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE JERZEMOWSKA M., wydawnictwo: PWE, 2013, wydanie III, 2012, wydanie I

9.PLANOWANIE ANALIZA EKONOMICZNA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ DĘBSKI D., wydawnictwo: WSIP, 2013, wydanie I

10. RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA EKONOMICZNA W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNY, GORAJ L. MAŃKO S., wydawnictwo: DIFIN, 2009, wydanie I

Efekty uczenia się:

W1 Student zna rodzaje i zawartość sprawozdań finansowych oraz wie czemu służy analiza sprawozdań finansowych FA-K6 - W04

W2 Student ma świadomość ograniczeń informacyjnych sprawozdań finansowych i zna zasady ich sporządzania aby mogły służyć do przeprowadzania prawidłowych analiz.

Studenci posiadają wiedzę n.t. instrumentów stosowanych w analizach finansowych oraz znają interpretacje podstawowych wskaźników

Studenci posiadają wiedzę n.t. rodzajów i zastosowań , oraz ograniczenia sprawozdań finansowych FA-K6 - W06

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Student posiada podstawowe umiejętności wykorzystania metod i instrumentów analitycznych do oceny rynków i instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw , jak też interpretowania wyników analiz w celu rozwiązywania problemów biznesowych.

Student potrafi wykonać analizę wstępną sprawozdań finansowych , pionową i poziomą. Student prawidłowo opisuje relacje kapitałowo majątkowe.

Umiejętność analizy i interpretacji sprawozdań finansowych pojedynczych podmiotów i grup FA-K6 – U04

U2 Student potrafi ocenić zjawiska ekonomiczne i finansowe w skali kraju i świata, określić szanse i zagrożenia z nich wynikające dla podmiotów gospodarczych i gospodarek narodowych, posiada orientację biznesową.

Student potrafi wykonać analizę wskaźnikową płynności finansowej , rotacji, produktywności , rentowności , zadłużenia i interpretować wskaźniki finansowe FA-K6 – U04, FA-K6 – U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, w tym finansowych , społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy FA-K6 – K01

K2 Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy natury etycznej, w tym dylematy związane z wykonywanym zawodem oraz myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując umiejętności analityczne

FA-K6 - K03

Metody i kryteria oceniania:

Test z wiedzy 30%, przygotowanie bibliografii z tematyki , recenzja wybranej pozycji oraz opracowanie koncepcji badań z wykorzystaniem analiz finansowych 20% , 15% dokonanie analizy wstępnej na podstawie podanych danych bilansowych , 35%wykonanie analizy wskaźnikowej dla podanych danych sprawozdawczych oraz ocena efektywności połączenia firm i w wyniku konsolidacji sprawozdania finansowego.- przygotowanie prezentacji grupowej

Przedmiot przygotowuje do badań naukowych a prace wykonane w grupach przez studentów stanowią zastosowanie w praktyce badania kondycji finansowej podmiotów i wykrywania nieprawidłowości oraz zagrożeń.

Praktyki zawodowe:

Studenci zainteresowani pracą naukową, z bardzo dobrymi wynikami , po ukończeniu studiów , mogą prowadzić ćwiczenia i konwersatoria w AFIBV . Poza tym Biuro Karier oferuje praktyki zawodowe w firmach współpracujących z Uczelnią, bankach , towarzystwach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mościbrodzka
Prowadzący grup: Krystyna Mościbrodzka, Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z analizą sprawozdań finansowych według wymogów certyfikatu ACCA , nauczenie studentów stosowania nowoczesnej analizy sprawozdań finansowych i prawidłowej interpretacji jej wyników. Celem jest również przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu zwalniającego z egzaminu dla przedmiotu akredytowanego -- sprawozdawczość finansowa .

Celem przedmiotu akredytowanego ACCA jest rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i interpretacji sprawozdań finansowych przy praktycznym zastosowaniu analizy wskaźników finansowych oraz zgodnie z obowiązującymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Program nauczania sprawozdawczości finansowej obejmuje wiedzę nabytą w dokumencie F3 ACCA, Rachunkowość finansowa, a także rozwija i stosuje to dalej i dokładniej.

Aby uzyskać certyfikat ACCA (Standardy raportowania finansowego F7), student musi zdać oba przedmioty: "Analizę sprawozdań finansowych" i "Sprawozdawczość finansową".

Pełny opis:

1.Analiza i interpretacja sprawozdań finansowych pojedynczych podmiotów i grup

2.Ograniczenia sprawozdań finansowych

3. Cele i podział analiz sprawozdań finansowych

4..Obliczanie i interpretacja wskaźników księgowych i trendów w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników i interesariuszy

5..Analiza wstępna , pozioma i pionowa ,

6.Analiza kapitału pracującego

7. Analiza zależności przyczynowo – skutkowych

8.Ocena płynności finansowej na podstawie danych bilansowych

9.Analiza sprawozdania z przepływu finansowego

10.Analiza wyniku i pojęcie marży zysku netto

11.Pojęcie EBIT i EBIDTA

12.Ograniczenia w ocenie efektywności- ROE i ROCE

13.Marża zysku operacyjnego

14.Marża zysku netto

15Rotacja majątku

16Analiza efektywności i analiza ryzyka

17Analiza zadłużenia ,

18Analiza wartości dodanej ,

19Wskaźniki rynku kapitałowego i EPS

20.Analizy wieloczynnikowe – modele syntetycznej oceny kondycji finansowej

Modele piramidalne

Modele dyskryminacyjne

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, wydawnictwo: PWN, 2017, wydanie III

2. 2. B. Kotowska , A. Uziębło , O. Wyszkowska –Kaniewska , Analiza Finansowa w przedsiębiorstwie , wydawnictwo: CEDEWU, 2017, wydanie IV.

literatura uzupełniająca

1. Pomykalska B. Pomykalski P, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, wydawnictwo: PWN, 2016, wydanie I

2. Walczak M. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007

3. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wydawnictwo: PWE, 2007, wydanie I

4. Tłaczała A. Gołębiowski G. red. Grycuk A. Wiśniewski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa , wydawnictwo: DIFIN, 2016, wydanie II

5. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, wydawnictwo: PWE, 2017, wydanie IV

6. Olchowicz I., Tłaczała A. , Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2010

7. ANALIZA EKONOMICZNA I OCENA EKSPERCKA W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI, BOROWIECKI R. WYSŁOCKA E. / PRZEDSIĘBIORSTW wydawnictwo: DIFIN

8. ANALIZA EKONOMICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE JERZEMOWSKA M., wydawnictwo: PWE, 2013, wydanie III, 2012, wydanie I

9.PLANOWANIE ANALIZA EKONOMICZNA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ DĘBSKI D., wydawnictwo: WSIP, 2013, wydanie I

10. RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA EKONOMICZNA W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNY, GORAJ L. MAŃKO S., wydawnictwo: DIFIN, 2009, wydanie I

Uwagi:

Test 30%, przygotowanie bibliografii z tematyki , recenzja wybranej pozycji oraz opracowanie koncepcji badań z wykorzystaniem analiz finansowych 20% , 15% dokonanie analizy wstępnej na podstawie podanych danych bilansowych , 35%wykonanie analizy wskaźnikowej dla podanych danych sprawozdawczych oraz ocena efektywności połączenia firm i w wyniku konsolidacji sprawozdania finansowego.

Przedmiot przygotowuje do badań naukowych a prace wykonane w grupach przez studentów stanowią zastosowanie w praktyce badania kondycji finansowej podmiotów i wykrywania nieprawidłowości oraz zagrożeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.