Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB3SP12EC-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I
Jednostka: Kierunek-Ekonomia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Założenia (opisowo):

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi i mechanizmami funkcjonowania gospodarki

Pełny opis:

1. Wielkość popytu globalnego. Wielkość produkcji krajowej i jej miary. Wzrost gospodarczy i jego pomiar. Makroekonomiczny podział strumienia dochodów czynników produkcji wygenerowanych w gospodarce (wydatki konsumpcyjne, podatki netto, bieżące oszczędności krajowe). Rynek oszczędności w gospodarce (wielkość podaży oszczędności, wielkość popytu na oszczędności). Przeciętna

rynkowa stopa procentowa jako cena oszczędności w gospodarce . Dochód narodowy. Cykl koniunkturalny

2. Równowaga i nierównowaga gospodarki. Procesy przywracania równowagi w gospodarce - zmiana przeciętnego poziomu cen w gospodarce, zmiana salda bilansu handlu zagranicznego, zmiana realnej wielkości produkcji krajowej

3. Model AD – AS jako narzędzie prezentacji skutków dla gospodarki zmian popytu globalnego i podaży globalnej

4. Pierwotny podażowy model funkcjonowania gospodarki (model klasyczny):

a) opis i funkcjonowanie rynków w gospodarce opisywanej przez model podażowy – giętkie ceny

b) funkcjonowanie rynku pracy w gospodarce

c) od czego zależy realna wielkość produkcji krajowej?

d) funkcjonowanie rynku oszczędności w gospodarce

e) implikacje dla polityki gospodarczej

5. Pierwotny popytowy model funkcjonowania gospodarki (model keynesowski):

a) opis i funkcjonowanie rynków w gospodarce opisywanej przez model popytowy – sztywne ceny

b) funkcjonowanie rynku pracy w gospodarce

c) od czego zależy realna wielkość produkcji krajowej?

d) zmiana wydatków inwestycyjnych a realna wielkość produkcji – mnożnik inwestycyjny, podażowy i popytowy efekty zmiany wydatków inwestycyjnych

e) mnożnik wydatków państwa, mnożnik zrównoważonego budżetu, mnożnik podatkowy

f) funkcjonowanie rynku oszczędności w gospodarce

g) implikacje dla polityki gospodarczej

6. Budżet państwa. Przychody państwa i dochody państwa. Rozchody państwa i wydatki państwa. Wyniki kasowy, ekonomiczny i pierwotny budżetu państwa. Deficyt strukturalny budżetu państwa. Dług publiczny. Bankructwo kraju. Krzywa Laffera. Krótkookresowe i długookresowe skutki wzrostu deficytu ekonomicznego budżetu państwa dla gospodarki – wzrost deficytu budżetowego a realna produkcja. Determinanty wzrostów długu publicznego w krajach Unii Europejskiej i głównych pozaeuropejskich gospodarkach w latach 2008 – 2015 i wpływ pogorszenia sytuacji finansów publicznych na poziom wskaźników makroekonomicznych w tych gospodarkach

7. Ilość pieniądza w gospodarce i jej miary. Baza monetarna. Rezerwy gotówkowe banków komercyjnych (płynne i obowiązkowe). Międzybankowy rynek pieniężny. Proces pełnej i niepełnej kreacji pieniądza bankowego

8. Inflacja – miary (CPI, PPI, deflator PKB); źródła i rodzaje (popytowa i podażowa). Wpływ wzrostu stopy inflacji na tempo wzrostu gospodarczego w krótkim i długim okresie. Krzywa Philipsa i jej krytyka. Deflacja i jej skutki dla gospodarki

9. Kurs walutowy i jego zmienność (aprecjacja, deprecjacja waluty krajowej). Systemy kształtowania kursu walutowego. Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce. Determinanty kursu walutowego. Wpływ zmienności kursu walutowego na inne wskaźniki makroekonomiczne (m.in. realną produkcję stopę inflacji, stopy procentowe). Bilans płatniczy - struktura, wynik ekonomiczny. Wynik bilansu płatniczego a kurs walutowy. Przyczyny, źródła finansowania i skutki dla gospodarki deficytu bilansu obrotów bieżących z zagranicą. Zjawisko deficytów bliźniaczych

10. Cele strategiczne i instrumenty polityki pieniężnej wybranych banków centralnych świata (NBP,EBC, System Rezerwy Federalnej) . Mechanizm działania polityki pieniężnej gdy bank centralny walczy z inflacją. Polityka pieniężna a tempo wzrostu gospodarczego.

11. Determinanty tempa wzrostu gospodarczego – podsumowanie. Dyskusja na temat źródeł wzrostu realnej produkcji miedzy współczesną ekonomią podażową a współczesną ekonomią popytową. Wnioski dla polityki gospodarczej formułowane przez współczesnych ekonomistów popytowych i podażowych. Najważniejsze makroekonomiczne bariery dla wyższego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Czynniki decydujące o różnicach między poszczególnymi krajami w zakresie przeciętnego tempa wzrostu gospodarczego w okresie ostatnich 25 lat

Literatura:

1. Ekonomia - wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii, red. I. Zawislinska, Stowarzyszenie bieglych rewidentow, Warszawa, 2017

2. D. Malinowski, Gospodarka rynkowa - podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjonowania, Difin, Warszawa, 2016

3. M. Krawczyk, D. Malinowski, Ekonomia w przykladach, OW

SGH, Warszawa, 2008

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

1. Student ma wiedzę o kategoriach i zjawiskach makroekonomicznych

2. Student zna czynniki decydujące o wysokości tempa wzrostu gospodarczego w danym kraju. Wie, że oprócz uniwersalnych czynników decydujących o poziomie realnej produkcji, poszczególne państwa mają specyficzne dla nich determinanty wzrostu gospodarczego

3. Student zna pierwotny model popytowy (model keynesowski) oraz pierwotny model podażowy funkcjonowania gospodarki, w tym szczególności o czynnikach decydujących o poziomie realnej produkcji w tych modelach, funkcjonowaniu rynku pracy i rynku oszczędności w ramach tych modeli.

4. Student ma wiedzę jakie są źródła wzrostu gospodarczego według współczesnych ekonomistów podażowych, a jakie według współczesnych ekonomistów popytowych. Student zna rekomendacje dla makroekonomicznej polityki gospodarczej formułowane przez te dwie grupy ekonomistów.

5. Student ma wiedzę o źródłach różnych zjawisk makroekonomicznych (inflacji, wzrostu deficytu budżetowego, wzrostu długu publicznego, wzrostu deficytu bilansu obrotów bieżących, zmiany kursu walutowego) oraz o mechanizmach oddziaływania tych zjawisk makroekonomicznych na poziom realnej produkcji w krótkim i długim okresie oraz w różnych uwarunkowaniach.

6. Student zna kategorie potrzebne do analizy stanu budżetu państwa. Ma wiedzę na temat wpływu stanu finansów publicznych na różne wskaźniki makroekonomiczne, w tym poziom realnej produkcji

7. Student ma wiedzę o celach, instrumentach i mechanizmach oddziaływania na różne wskaźniki makroekonomiczne polityki monetarnej oraz polityki kursu walutowego

8. Student ma wiedzę na temat oddziaływania zjawisk makroekonomicznych i działań podejmowanych w makroekonomicznej polityce gospodarczej na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego

9. Student ma wiedzę o wpływie zdarzeń zachodzących w gospodarkach poszczególnych państw na kształt teorii makroekonomii oraz o wpływie teorii ekonomii na działania podejmowane w polityce gospodarczej

Umiejętności

1, Student posiada umiejętność czytania (interpretowania) danych makroekonomicznych. Rozumie informacje makroekonomiczne przedstawiane np. w raportach makroekonomicznych, artykułach prasowych

2. Student potrafi przedstawić w ujęciu statystycznym przebieg wybranego zjawiska makroekonomicznego w danej gospodarce.

3. Student potrafi liczyć różnymi metodami wskaźniki makroekonomiczne. Potrafi wskazać na wady i zalety poszczególnych metod

4. Student potrafi wykorzystywać modele z teorii makroekonomii do identyfikowania źródeł i skutków zjawisk makroekonomicznych w konkretnej gospodarce

5. Student potrafi przedstawić uporządkowaną przyczynowo - skutkową analizę makroekonomiczną

6. Student posiada umiejętność przedstawienia sytuacji makroekonomicznej państwa (stworzenia informacji makroekonomicznej)

7. Student potrafi dokonać oceny działań państwa podejmowanych w ramach makroekonomicznej polityki gospodarczej

8. Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z makroekonomii dla lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego

Kompetencje społeczne

1. Rozumie potrzebę i konieczność permanentnego dokształcania się, posiada zdolność doskonalenia i poszerzania nabytej w trakcie studiów wiedzy i osiągniętych umiejętności

2. Student potrafi posługiwać się językiem makroekonomicznym

3. Student potrafi prowadzić dyskusje dotyczące spraw makroekonomicznych także w środowisku wielokulturowym

4. Student potrafi dokonywać krytycznej oceny informacji dotyczących spraw makroekonomicznych

5. Student potrafi formułować poglądy makroekonomiczne ibronić ich

6. Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z teorii makroekonomii do kształtowania działań w polityce gospodarczej. Potrafi formułować problem makroekonomiczny i podejmować próby jego rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na koniec semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dudek
Prowadzący grup: Tomasz Howeryng, Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski, Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Malinowski
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Witowski
Prowadzący grup: Witold Witowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)