Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB1NP003/ep
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści obejmują następujące zagadnienia:

1. Definicje: zarządzanie, kierowanie, organizacja, kierownik,

2. Podstawowe szkoły zarządzania, ewolucja nauki,

3. Organizacja - teorie, rodzaje, modele, metafory, otoczenie organizacji,

4. Zasoby organizacji,

5. Funkcje planowania - rodzaje planów, zasady, błędy,

6. Funkcje organizowania - rodzaje, struktury organizacyjne,

7. Funkcje koordynowania, motywowania, teorie motywacji, narzędzia motywowania,

8. Funkcje kontrolne, rodzaje, zasady, audyt,

9. Władza w organizacji, źródła, kierowanie, style, przywództwo,

10. Kulturowy aspekt kierowania,

11. Komunikacja w organizacji,

12. Patologie organizacyjne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania.

Zarządzanie jako część nauk ekonomicznych. Postrzeganie wagi zrozumienia zarządzania. System zarządzający a zarządzany. Definiowanie. Omówienie funkcji zarządzania. Istota procesu. Zasoby, elementy wektora x, y transformacja. Jak skutecznie zarządzać? Zwrócenie uwagi na interdyscyplinarność wiedzy nauk o zarządzaniu i możliwości aplikacyjne w praktyce. Problemy nauki zarządzania. Kluczowe pojęcia związane ze współczesnym zarządzaniem. Koło E. Deminga, doskonalenie. Ewolucja. Szkoły zarządzania ( ilościowa, behavioralna, nurt integrujący). Przedstawiciele: Federick. W. Taylor, Hanry L. Gantt, Harrington Emerson, Henri Fayol, Max Weber, Abraham Maslov,Douglas McGregor. System zarządzania organizacją. Organizacja i jej cele. Model struktury organizacji. Otoczenie organizacji. Zarządzanie organizacją. Funkcje menedżerskie. Jak zostać menedżerem?. Role menedżerskie (interpersonalne, informacyjne, decyzyjne). Funkcje i umiejętności menedżerskie ( techniczne, interpersonalne, koncepcyjne, diagnostyczne, komunikowania się, decyzyjne i gospodarowania czasem). Jak być dobrym przywódcą? Model kierowniczy. Funkcje kierownicze. Techniki zarządzania (systematyzujące i upraszczające pracę, motywacyjne, ukierunkowane na kreatywność, kompleksowe). Zarządzanie przez wyjątki, przez cele (zasada SMARTER, macierz Eisenhowera ), przez analizę punktów przełomowych, przez delegowanie uprawnień. Style kierowania, styla autokratyczny, demokratyczny , liberalny, siatka kierowania wg R.Blake'a i S.Mouton, skrzynka Reddina, inne. Najlepszy kierownik. Proces zarządzania, jego istota. Domeny zarządzania. TQM. Elementy procesu zarządzania . Planowanie (podział, hierarchia, zasady). Biznes plan. Organizowanie. Instrumenty organizowania działań (Kaizen, Benchmarking, Diagram Ishikawy, Just in time, burza mózgów). Zarządzanie zmianą. Struktura organizacyjna.

Kontrola, cel, szczeble, rodzaje i etapy procesu kontroli. Rynek pracy, kapitał ludzki, kierowanie ludźmi. Zarządzanie personelem , etapy (planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja pracowników,wdrażanie nowych pracowników, obiektywna ocena indywidualnych efektów pracy, szkolenie pracowników, nagradzanie pracowników). Motywowanie, model, teorie motywacji ( treści, procesu i wzmocnienia). Władza menedżerska. Komunikacja w zarządzaniu, proces komunikowania się, formy komunikacji. Bariery w komunikacji i ich przezwyciężanie. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Konflikty w organizacji, rodzaje, KOŁO MOORE’A, źródła i zarządzanie konfliktem, przebieg konfliktu i pozytywne funkcje konfliktu. Rozwiązywanie konfliktu przez negocjacje. Etapy negocjacji i rozwiązywanie problemu. Zasada : zawsze można lepiej!

Literatura:

Podstawowa literatura:

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2017

Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010

Stoner Jemes A.F, Kierowanie, PWE, Warszawa 2011

Drucker Peter.F. Praktyka zarządzania, mt Biznes, 2013

Drucker Peter.F. Menedżer skuteczny, mt Biznes,2014

Stabryła A. Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, 1997

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący tematy:

1. Istota zarządzania - funkcje, interdyscyplinarność, skuteczność, sprawność

2. Szkoły zarządzania - główne teorie i przedstawiciele

3. Istota pracy kierowniczej; funkcje, umiejętności, role

4. style kierowania; rodzaje stylów, charakterystyka

5. Różnice w pojęciu: zarządzani - kierowanie

6. System zarządzania organizacją; definicje organizacji, elementy systemu zarządzania

7. Zasoby organizacji; rozdaje zasobów, racjonalizacja wykorzystania

8. Techniki zarządzania; grupy technik i ich charakterystyka

9. Proces zarządzania, definicja, istota, elementy

10. Funkcja planowania; definicja znaczenie, rodzaje planów, plany strategiczne i biznes plany

11. Funkcja organizowania; definicja, działania w ramach funkcji. zasady działania, błędy

12. Funkcja kontrolna; definicja, cechy kontroli, rodzaje kontroli

13. Funkcja motywowania; definicja, elementy procesu motywowania, narzędzia motywowania

14. Metody rozwiązywania problemów w zarządzaniu (Kaizen, benchmarking, diagram Ishikawy, Just-in-time, burza mózgów)

15. Struktura organizacyjna; definicja, więzi organizacyjne, rodzaje struktur

16. Zarządzanie personelem; cele, elementy procesu - planowanie zatrudnienia, rekrutacja, wynagrodzenia, rozwój pracowników

17. Przywództwo; definicja, cechy, różnice między przewodzeniem a kierowaniem

18. Władza w zarządzaniu; rodzaj władzy, źródła władzy

19. Komunikacja w zarządzaniu; cechy skutecznej komunikacji, przyczyny zakłóceń, komunikacja werbalna i niewerbalna

20. Konflikty w organizacji; źródła konfliktów, przebieg konfliktów, funkcje konfliktów, rodzaje, rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kandefer
Prowadzący grup: Krzysztof Kandefer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kandefer
Prowadzący grup: Krzysztof Kandefer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kandefer
Prowadzący grup: Krzysztof Kandefer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kandefer
Prowadzący grup: Krzysztof Kandefer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)