Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wnioskowanie statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNM2SP14EC-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wnioskowanie statystyczne
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wnioskowanie statystyczne to prezentacja problematyki z zakresu szeroko pojętej statystyki, która jest dyscypliną naukową przekazującą wiedzę z zakresu ilościowych metod analizy zjawisk gospodarczych i społecznych oraz dostarcza szeroką gamę narzędzi opisu, analizy i wnioskowania na temat tych zjawisk w czasie i przestrzeni. Wszystko to daje możliwość zapoznania się z zastosowaniem różnych metod i mierników statystycznych w konkretnych analizach dotyczących stanu i struktury różnorodnych zjawisk, w tym gospodarczych oraz pozwala nabyć sprawność w interpretacji wyników badań empirycznych.

Pełny opis:

Przedmiot i zadania statystyki –

celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej wagi zrozumienia podstawowych pojęć z tego zakresu, która będzie bazą pozwalającą Państwu na lepsze zrozumienie poszczególnych mierników zaprezentowanych w następnych tematach.

2 Metody opisu struktury zjawisk –

celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczącej rodzajów szeregów strukturalnych oraz miar ilościowych tj.: miary poziomu wartości zmiennej, zróżnicowania wartości zmiennej, asymetrii. Ważnym elementem jest przedstawienie zastosowania tych miar w praktyce gospodarczej.

3 Metody opisu dynamiki zjawisk –

celem jest zaprezentowanie miar przedstawiających zmiany zjawiska w czasie i nabranie praktycznych umiejętności stosowania ich w rzeczywistości gospodarczej. Tymi miarami są tzw. indeksy.

4 Demografia jako baza decyzji ekonomicznych –

celem jest uzyskanie umiejętności dostrzegania zależności zagadnień demograficznych z szeroko pojętą sytuacja ekonomiczno-społeczna kraju.

5 Zastosowanie statystyki w ekonomii –

celem jest ukazanie zastosowania metod ilościowych w praktyce biznesowej i możliwości wykorzystania ich w planowaniu i bieżącej działalności firmy.

Literatura:

Antczak, B., (2017), Statystyka i demografia… strach ma wielkie oczy, Józefów: WSGE.

Rocznik statystyczny GUS, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posługuje się słownictwem niezbędnym do analizy statystycznej.

Postrzega powiązania interdyscyplinarne i potrafi zastosować metody i narzędzia statystyczne i demograficzne w gospodarce.

Zna źródła danych niezbędnych do przeprowadzenia badań zarówno pierwotnych jak i wtórnych.

Umiejętności:

Student ma umiejętności dostosowania technik badawczych do zbiorowości statystycznej i celu badawczego.

Potrafi interpretować uzyskane dane oraz dokonywać pogłębionej analizy badanych zjawisk.

Dobiera metodologię i narzędzia badawcze oraz potrafi prezentować uzyskane wyniki w formie tabelaryczne, graficznej (różne rodzaje) i opisowej.

Widzi powiązania interdyscyplinarne i potrafi je interpretować.

Kompetencje społeczne:

Student widzi konieczność dalszego kształcenia instytucjonalnego jak i samokształcenia.

Widzi znaczenie i wykorzystanie nauk społecznych w gospodarce.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach 40%

Egzamin końcowy 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Antczak
Prowadzący grup: Barbara Antczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouczelniane

Skrócony opis:

Wnioskowanie statystyczne to przedmiot, w którym student będzie musiał zapoznać się z podstawowymi miarami statystycznymi i opanować umiejętność analizy uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Szczegółowy opis zajęć:

Statystyka jako dyscyplina naukowa. Badania statystyczne.

Metody opisu struktury zjawisk:

szeregi strukturalne o cechach mierzalnych

miary poziomu wartości zmiennej

miary zróżnicowania wartości zmiennej

miary asymetrii.

Metody opisu dynamiki zjawisk.

Demografia jako bazowy element gospodarki.

Zastosowanie statystyki w ekonomii.

Literatura:

Antczak, B., (2017), Statystyka i demografia… strach ma wielkie oczy, Józefów: WSGE.

Rocznik statystyczny GUS, Warszawa 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Antczak
Prowadzący grup: Barbara Antczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Rządkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Rządkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Rządkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Rządkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)