Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii ECB1NP14EC-Z17
Wykład wspólny (W-PW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Literatura:

Mankiw G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.

Czarny B. Podstawy ekonomii PWE 1998

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., t.1 Mikroekonomia; t.2 Makroekonomia, PWE 2007

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, wyd. IV, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

1. Student posiada i stosuje podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych (P6UWG)

2. Student potrafi w stopniu podstawowym zaplanować i organizować prace własną i rozwój osobisty w oparciu o regułę work life balance, dokonując wyboru specjalności oraz biorąc udział w wyborze wykładanych przedmiotów, a także zaplanować i wykonać własne badania zjawisk ekonomiczno – finansowych (P6U UU)

3.Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych w tym finansowych, społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy (P6S KK)

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca kontrola rozumienia zagadnień omawianych na zajęciach, test końcowy (lub

prezentacje projektów)

Składowe oceny:

Kolokwium na ostatnich zajęciach – 100%

Obecność na wykładach + aktywność - może podwyższyć ocenę o 0,5 lub więcej (uznaniowo)

Zasady oceniania kolokwium:

50% - 59% - ocena 3

60% - 69% - ocena 3,5

70% - 79% - ocena 4

80% - 89% - ocena 4,5

90 – 100% - ocena 5

Zakres tematów:

1. Ekonomia jako nauka o gospodarce

2. Kategorie analizy rynku produktu

3. Doskonale konkurencyjny rynek produktu

4. Niedoskonale konkurencyjne rynki produktu

5. Interwencje państwa na rynku produktu– cele, koszty i skutki. Cena minimalna, cena maksymalna, podatek pośredni

6. Wielkość produkcji krajowej jako podstawowa kategoria makroekonomiczna. Produkt krajowy brutto jako miara wielkości

produkcji krajowej. Fluktuacja realnej wielkości produkcji krajowej (wzrost gospodarczy, recesja gospodarcza, stagnacja

gospodarcza)

7. Wielkość popytu globalnego. Konsumpcja prywatna, inwestycje przedsiębiorstw, wydatki państwa na produkty, saldo bilansu

handlu zagranicznego

8. Bieżące oszczędności krajowe. Rynkowa stopa procentowa jako cena oszczędności

9. Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. Rodzaje pieniądza we współczesnej gospodarce (pieniądz gotówkowy, pieniądz bankowy). Bank centralny i banki komercyjne

10. Inflacja

11. Bezrobocie

12. Budżet państwa

13. Bilans płatniczy gospodarki. Kurs walutowy i jego zmienność. Nominalny kurs walutowy, kurs oparty na parytecie siły

nabywczej

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone z użyciem notebooka i rzutnika multimedialnego.

Materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 12:30 - 14:25, sala A4
Wioletta Wieszczycka 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Vistula University
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)