Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy finansów i rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB2NP003/ep
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy finansów i rachunkowości
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnień z zakresu finansów oraz rachunkowości podmiotów gospodarczych. Studenci nabywają także praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji podstawowych operacji w jednostkach gospodarczych oraz ogólnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i rezultatów jego działalności.

Pełny opis:

Zakres omawianych zagadnień:

1. Finanse – podstawowe pojęcia.

2. Finanse publiczne i finanse prywatne.

3. Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa.

4. Cel działalności przedsiębiorstwa.

5. Przychody.

6. Koszty.

7. Wynik działalności przedsiębiorstwa.

8. Zyskowność, efektywność i opłacalność.

9. Analiza progu rentowności.

10. Rola rachunkowości w przedsiębiorstwie.

11. Proces rejestracji zdarzeń gospodarczych.

12. Podstawowe zasady księgowe.

13. Planowanie i kontroling w przedsiębiorstwie.

14. Sprawozdanie finansowe.

15. Wstępna analiza i interpretacja sprawozdań finansowych.

Literatura:

1. Bojańczyk Mirosław, Finanse przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

2. Gmińska Renata, Jaworski Jacek, Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw - sprawozdawczość finansowa i ewidencja operacji gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2019.

3. Nowak Edward, Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2016.

oraz inne źródła według późniejszych wskazań.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student po zakończeniu przedmiotu:

- zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji;

- ma podstawową wiedzę w zakresie krajowego systemu rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, uwzględniając praktyczny wymiar informacyjnego kontekstu systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym;

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych;

- potrafi księgować podstawowe operacje gospodarcze oraz interpretować sprawozdania finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej;

- posiada umiejętność przeprowadzania i podstawowej interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

Student po zakończeniu przedmiotu:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności;

- potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując problemy z zakresu rachunkowości, finansów i praktyki gospodarczej;

- umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe;

- dostrzega znaczenie respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności norm i zasad etycznych, w szczególności związanych z dylematami rachunkowości.

Metody i kryteria oceniania:

Prace cząstkowe w trakcie semestru - 30% oceny;

Egzamin końcowy pisemny (test oraz zadania opisowe) - 70% oceny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kociołek
Prowadzący grup: Tomasz Kociołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kociołek
Prowadzący grup: Tomasz Kociołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)