Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyczny i zrównoważony biznes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB6SP001MN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyczny i zrównoważony biznes
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W czasie zajęć przedstawiane są cechy charakterystyczne standardów moralnych i definicje etyki biznesu. Uczestnicy zajęć zapoznają się z poglądami moralnymi na temat pracy w różnych kulturach. Prezentowane są zagadnienia dotyczące historii gospodarczej w kontekście różnych poglądów normatywnych. Dotyczy to w szczególności oceny przedsiębiorczości w filozofiach chrześcijańskich oraz współczesnych koncepcjach liberalizmu, utylitaryzmu i materializmu. Studenci zapoznają się z etyką obowiązku w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa - Corporate Social Responsibility (CSR). Specjalistyczne studia w zakresie etyki biznesu odnoszą się do marketingu

Skrócony opis:

W czasie zajęć przedstawiane są definicje etyki, standardy zrównoważonego zarządzania oraz zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Uczestnicy zajęć zapoznają się z poglądami moralnymi na temat pracy w różnych kulturach.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z poglądami moralnymi na temat pracy w różnych kulturach. Prezentowane są zagadnienia dotyczące historii gospodarczej w kontekście różnych poglądów normatywnych. Dotyczy to w szczególności oceny przedsiębiorczości w filozofiach chrześcijańskich oraz współczesnych koncepcjach liberalizmu, utylitaryzmu i innych podejść filozoficznych. Studenci zapoznają się z etyką obowiązku w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa - Corporate Social Responsibility (CSR). Specjalistyczne studia w zakresie etyki biznesu odnoszą się do marketingu, oraz standardów z zakresu ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) dotyczących obszarów związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

Literatura:

Burnett K., 2002, Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna.

Chryssides G. D., Kaler J. H., 1999, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Clark G., 2014, Pożegnanie z jałmużną. Krótka historia gospodarcza świata, Wydawnictwo Zysk i S-KA.

Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., 2004, Zarządzanie relacjami z klientem, Wydawnictwo Difin.

Friedman M., Friedman R., 2009, Wolny wybór, Wydawnictwo Aspekt.

Gasparski W. (red.), 2012, Biznes, etyka odpowiedzialność. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gmurzyńska E., Morka R. (red.), 2009, Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska.

Harward Business Review, 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion.

Jakubiak-Mirończuk A., 2010, Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Jezierski A., Leszczyńska C., 1998, Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text.

Kaku R., 2007, Ścieżka kyosei, w; Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion.

Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., 2005, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna.

Korpus J., 2006, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet.

Laszlo Ch., 2008, Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych? Wydawnictwo Studio Emka.

Lewicki R.J., Barry B., Saunders D.M., 2011, Zasady negocjacji, Dom Wydawniczy REBIS.

MacIntyre A., 2013, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mead R., Andrews T. G., 2011, Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna Wolters Kluwer Polska.

Moore Ch. W., 2009, Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer Polska.

Pilarczyk B., 2004, Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, w; Mruk H. (red.), Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Porter M.E., Kramer M.R., 2007, Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, w; Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion.

Pratley P., 1998, Etyka w biznesie, Wydawnictwo Gebethner&Ska.

Rybak M., 2004, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2012, Ekonomia, Wydawnictwo REBIS.

Seitel, F. P., 2003, Public Relations w praktyce, Wydawnictwo FELBERG SJA.

Smith C., 2007, Nowy model filantropii przedsiębiorstw, w; Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion.

Tittenbrun J., 2012, Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Wydawnictwo Zysk i Ska.

Wojcik K. 2005. Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo PLACET.

Young S., 2005, Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym? Wydawnictwo METAMORFOZA.

Young S., 2005, Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym? Wydawnictwo METAMORFOZA.

Żemigała M., 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Ma podstawową wiedzę o miejscu i roli etyki w naukach społecznych, jej związku z nauką zarządzania; jej przedmiocie, metodzie, wyborach etycznych dokonywanych na poziomie organizacji.

Ma elementarną wiedzę na temat istoty, celów, funkcji i znaczenia zrównoważonego zarządzania; organizacji jako obiektu zarządzania – jej elementów i metod zarządzania; oceny społecznej odpowiedzialności; zarządzania w warunkach globalizacji

Ma uporządkowaną wiedzę o istocie oraz wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach zachowania w organizacji; postawach społecznych i zachowaniach jednostek oraz grup społeczno-zawodowych w organizacji; metodach i narzędziach kształtowania etycznego zachowania oraz komunikacji międzykulturowej w organizacji

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu socjologii ogólnej umożliwiającą samodzielne rozumienie faktów i procesów społecznych – zwłaszcza zależności zachodzących pomiędzy zmianami społecznymi i gospodarczymi

UMIEJĘTNOSCI

Potrafi zrozumieć podstawowe zjawiska społeczne i zachowania ludzkie w organizacji; przeciwdziałać zjawiskom negatywnym pod względem etycznym; wykorzystać wiedzę do zrozumienia miejsca i roli człowieka tworzącego struktury społeczno-gospodarcze i zasady ich funkcjonowania; naturę człowieka występującego w różnych rolach (pracodawcy, pracownika; kierownika, wykonawcy, przedsiębiorcy)

Posiada umiejętność prezentowania własnych i cudzych poglądów na temat zrównoważonego zarządzania oraz zjawisk leżących w sferze zainteresowania nauk o organizacji; ma umiejętność komunikowania się z otoczeniem (również w środowisku wielokulturowym)

Rozumie mechanizmy funkcjonowania organizacji, jej odpowiedzialność społeczną; rozumie znaczenie znajomości podstaw teoretycznych zarządzania, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji.

Potrafi zrozumieć konieczność poszerzania swojej wiedzy i umiejętności (w tym szczególnie pracy w zespole) oraz kompetencji;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę i konieczność permanentnego dokształcania się (uczenia się) przez całe życie

Wykazuje umiejętność etycznego współdziałania w zespole (grupie), zarówno w roli przywódcy (kierującego), jak też uczestnika zespołu (kierowanego)

Potrafi rozpoznawać problemy związane z zrównoważonym zarządzaniem i odpowiedzialnością społeczną.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki ukończenia kursu; ocena końcowa z wykładu jest wynikiem sumy punktów uzyskanych podczas zajęć. Sprawdzenie osiągnięć studenta dokonuje się przy pomocy ćwiczeń on-line. Wymagania;

 Każdy student powinien wykonać zalecane ćwiczenia oraz obejrzeć przygotowane prezentacje.

 Każdy student powinien otrzymać co najmniej 51 punktów z testów, które będą dostępne podczas zajęć dydaktycznych.

 W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej istnieje możliwość jej poprawienia poprzez wykonanie niezrealizowanego ćwiczenia lub ponowne wykonanie źle wykonanego ćwiczenia.

Skala ocen jest następująca;

 91 – 100 punktów; ocena bardzo dobra (5) / 81 – 90 punktów; ocena dobra plus (4.5) / 71 – 80 punktów; ocena dobra (4) / 61 – 70 punktów; ocena dostateczna plus (3.5) / 51 – 60 punktów; ocena dostateczna (3) / 50-0 punktów; ocena niedostateczna (2).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nowakowski
Prowadzący grup: Krzysztof Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy i ogólnouczelniany.

Tryb prowadzenia:

Zajęcia prowadzone są w sali dydaktycznej i w formie blended learning.

Wymagania (lista przedmiotów):

brak

Założenia (lista przedmiotów):

brak

Skrócony opis:

W czasie zajęć przedstawiane są definicje etyki, standardy zrównoważonego zarządzania oraz zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Uczestnicy zajęć zapoznają się z poglądami moralnymi na temat pracy w różnych kulturach.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z poglądami moralnymi na temat pracy w różnych kulturach. Prezentowane są zagadnienia dotyczące historii gospodarczej w kontekście różnych poglądów normatywnych. Dotyczy to w szczególności oceny przedsiębiorczości w filozofiach chrześcijańskich oraz współczesnych koncepcjach liberalizmu, utylitaryzmu i innych podejść filozoficznych. Studenci zapoznają się z etyką obowiązku w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa - Corporate Social Responsibility (CSR). Specjalistyczne studia w zakresie etyki biznesu odnoszą się do marketingu, oraz standardów z zakresu ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) dotyczących obszarów związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

Literatura:

Burnett K., 2002, Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna.

Chryssides G. D., Kaler J. H., 1999, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Clark G., 2014, Pożegnanie z jałmużną. Krótka historia gospodarcza świata, Wydawnictwo Zysk i S-KA.

Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., 2004, Zarządzanie relacjami z klientem, Wydawnictwo Difin.

Friedman M., Friedman R., 2009, Wolny wybór, Wydawnictwo Aspekt.

Gasparski W. (red.), 2012, Biznes, etyka odpowiedzialność. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gmurzyńska E., Morka R. (red.), 2009, Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska.

Harward Business Review, 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion.

Jakubiak-Mirończuk A., 2010, Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Jezierski A., Leszczyńska C., 1998, Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text.

Kaku R., 2007, Ścieżka kyosei, w; Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion.

Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., 2005, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna.

Korpus J., 2006, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet.

Laszlo Ch., 2008, Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych? Wydawnictwo Studio Emka.

Lewicki R.J., Barry B., Saunders D.M., 2011, Zasady negocjacji, Dom Wydawniczy REBIS.

MacIntyre A., 2013, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mead R., Andrews T. G., 2011, Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna Wolters Kluwer Polska.

Moore Ch. W., 2009, Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer Polska.

Pilarczyk B., 2004, Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, w; Mruk H. (red.), Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Porter M.E., Kramer M.R., 2007, Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, w; Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion.

Pratley P., 1998, Etyka w biznesie, Wydawnictwo Gebethner&Ska.

Rybak M., 2004, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2012, Ekonomia, Wydawnictwo REBIS.

Seitel, F. P., 2003, Public Relations w praktyce, Wydawnictwo FELBERG SJA.

Smith C., 2007, Nowy model filantropii przedsiębiorstw, w; Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion.

Tittenbrun J., 2012, Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Wydawnictwo Zysk i Ska.

Wojcik K. 2005. Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo PLACET.

Young S., 2005, Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym? Wydawnictwo METAMORFOZA.

Young S., 2005, Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym? Wydawnictwo METAMORFOZA.

Żemigała M., 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nowakowski
Prowadzący grup: Olga Charucka-Kutrzeba, Krzysztof Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Blended learning - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy, ogólnouczelniany.

Tryb prowadzenia:

Zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej (w sali dydaktycznej) oraz blended learning.

Wymagania (lista przedmiotów):

BRAK

Założenia (lista przedmiotów):

BRAK

Skrócony opis:

W czasie zajęć przedstawiane są definicje etyki, standardy zrównoważonego zarządzania oraz zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Uczestnicy zajęć zapoznają się z poglądami moralnymi na temat pracy w różnych kulturach.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z poglądami moralnymi na temat pracy w różnych kulturach. Prezentowane są zagadnienia dotyczące historii gospodarczej w kontekście różnych poglądów normatywnych. Dotyczy to w szczególności oceny przedsiębiorczości w filozofiach chrześcijańskich oraz współczesnych koncepcjach liberalizmu, utylitaryzmu i innych podejść filozoficznych. Studenci zapoznają się z etyką obowiązku w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa - Corporate Social Responsibility (CSR). Specjalistyczne studia w zakresie etyki biznesu odnoszą się do marketingu, oraz standardów z zakresu ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) dotyczących obszarów związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

Literatura:

Burnett K., 2002, Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna.

Chryssides G. D., Kaler J. H., 1999, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Clark G., 2014, Pożegnanie z jałmużną. Krótka historia gospodarcza świata, Wydawnictwo Zysk i S-KA.

Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., 2004, Zarządzanie relacjami z klientem, Wydawnictwo Difin.

Friedman M., Friedman R., 2009, Wolny wybór, Wydawnictwo Aspekt.

Gasparski W. (red.), 2012, Biznes, etyka odpowiedzialność. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gmurzyńska E., Morka R. (red.), 2009, Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska.

Harward Business Review, 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion.

Jakubiak-Mirończuk A., 2010, Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Jezierski A., Leszczyńska C., 1998, Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text.

Kaku R., 2007, Ścieżka kyosei, w; Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion.

Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., 2005, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna.

Korpus J., 2006, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet.

Laszlo Ch., 2008, Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych? Wydawnictwo Studio Emka.

Lewicki R.J., Barry B., Saunders D.M., 2011, Zasady negocjacji, Dom Wydawniczy REBIS.

MacIntyre A., 2013, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mead R., Andrews T. G., 2011, Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna Wolters Kluwer Polska.

Moore Ch. W., 2009, Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer Polska.

Pilarczyk B., 2004, Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, w; Mruk H. (red.), Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Porter M.E., Kramer M.R., 2007, Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, w; Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion.

Pratley P., 1998, Etyka w biznesie, Wydawnictwo Gebethner&Ska.

Rybak M., 2004, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2012, Ekonomia, Wydawnictwo REBIS.

Seitel, F. P., 2003, Public Relations w praktyce, Wydawnictwo FELBERG SJA.

Smith C., 2007, Nowy model filantropii przedsiębiorstw, w; Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion.

Tittenbrun J., 2012, Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Wydawnictwo Zysk i Ska.

Wojcik K. 2005. Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo PLACET.

Young S., 2005, Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym? Wydawnictwo METAMORFOZA.

Young S., 2005, Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym? Wydawnictwo METAMORFOZA.

Żemigała M., 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-07-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nowakowski
Prowadzący grup: Krzysztof Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i online

Wymagania (lista przedmiotów):

BRAK

Założenia (lista przedmiotów):

BRAK

Skrócony opis:

W czasie zajęć przedstawiane są definicje etyki, standardy zrównoważonego zarządzania oraz zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Uczestnicy zajęć zapoznają się z poglądami moralnymi na temat pracy w różnych kulturach.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z poglądami moralnymi na temat pracy w różnych kulturach. Prezentowane są zagadnienia dotyczące historii gospodarczej w kontekście różnych poglądów normatywnych. Dotyczy to w szczególności oceny przedsiębiorczości w filozofiach chrześcijańskich oraz współczesnych koncepcjach liberalizmu, utylitaryzmu i innych podejść filozoficznych. Studenci zapoznają się z etyką obowiązku w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa - Corporate Social Responsibility (CSR). Specjalistyczne studia w zakresie etyki biznesu odnoszą się do marketingu, oraz standardów z zakresu ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) dotyczących obszarów związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

Literatura:

Burnett K., 2002, Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna.

Chryssides G. D., Kaler J. H., 1999, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Clark G., 2014, Pożegnanie z jałmużną. Krótka historia gospodarcza świata, Wydawnictwo Zysk i S-KA.

Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., 2004, Zarządzanie relacjami z klientem, Wydawnictwo Difin.

Friedman M., Friedman R., 2009, Wolny wybór, Wydawnictwo Aspekt.

Gasparski W. (red.), 2012, Biznes, etyka odpowiedzialność. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gmurzyńska E., Morka R. (red.), 2009, Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska.

Harward Business Review, 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion.

Jakubiak-Mirończuk A., 2010, Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Jezierski A., Leszczyńska C., 1998, Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text.

Kaku R., 2007, Ścieżka kyosei, w; Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion.

Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., 2005, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna.

Korpus J., 2006, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet.

Laszlo Ch., 2008, Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych? Wydawnictwo Studio Emka.

Lewicki R.J., Barry B., Saunders D.M., 2011, Zasady negocjacji, Dom Wydawniczy REBIS.

MacIntyre A., 2013, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mead R., Andrews T. G., 2011, Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna Wolters Kluwer Polska.

Moore Ch. W., 2009, Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer Polska.

Pilarczyk B., 2004, Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, w; Mruk H. (red.), Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Porter M.E., Kramer M.R., 2007, Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, w; Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion.

Pratley P., 1998, Etyka w biznesie, Wydawnictwo Gebethner&Ska.

Rybak M., 2004, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2012, Ekonomia, Wydawnictwo REBIS.

Seitel, F. P., 2003, Public Relations w praktyce, Wydawnictwo FELBERG SJA.

Smith C., 2007, Nowy model filantropii przedsiębiorstw, w; Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion.

Tittenbrun J., 2012, Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Wydawnictwo Zysk i Ska.

Wojcik K. 2005. Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo PLACET.

Young S., 2005, Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym? Wydawnictwo METAMORFOZA.

Young S., 2005, Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym? Wydawnictwo METAMORFOZA.

Żemigała M., 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Uwagi:

BRAK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)