Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-SEM-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium badawcze
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi czasów współczesnych związanych z prognozowaniem trendów rozwoju społecznego i gospodarczego.

Skrócony opis:

Studenci na zajęciach uczą się jak przeprowadzać badania naukowe, oraz przedstawiać wyniki tych badań w formie opisowej oraz graficznej, w tym krótka prezentacja oraz plakat naukowy.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi czasów współczesnych związanych z prognozowaniem trendów rozwoju społecznego i gospodarczego. Zwrócenie uwagi na wpływ roli i znaczenia procesów informatyzacji. Często procesy te mocno są eksponowane w życiu społecznym i gospodarczym, w tym wśród procesów ekonomicznych, finansowych, menedżerskich i procesów wpływających na kształtowanie się współczesnych stosunków międzynarodowych.

Literatura:

1. Frederic Laloux, Pracowac inaczej, Studio Emka, warszawa 2015

2. Glinka B., Gudkowa S., Przedsiębiorczość, Oficyna Wolter Business, Warszawa 2011.

3. 5.0 RAPORT / EDYCJA 2020. TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU. CZY POLACY ZOSTANĄ SPOŁECZEŃSTWEM 5.0? Raport z serii #Tech4Society

4. E. Mączyńska, Społeczny wymiar gospodarki, http://www.pte.pl/pliki/2/12/kompas_maczynska_2019.pdf

5. Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 2007.

Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowanie w biznesie, PWN, Warszawa 2000.

6. Beata Rzepka, Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu,

Onepress 2016

Efekty uczenia się:

Student Posiada wiedzę niezbędną do posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie na poziomie B1.

Student posiada podstawową wiedzę na temat współczesnego międzynarodowego i globalnego, środowiska ekonomicznego i rozumie dynamikę zmian zachodzących w tym środowisku, a także wpływ jakie te zmiany wywierają na współczesną gospodarkę

Student będzie posiadał rozszerzoną wiedzę z zakresu metodologii badań biznesowych oraz zasad komunikacji wyników tych badań w formie syntetycznej i czytelnej dla różnych grup odbiorców.

UMIEJĘTNOŚCI

Student posiada znajomość technologii komunikacyjnych i informacyjnych, potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy także z innych dziedzin.

Student będzie posiadał umiejętność budowy efektywnych zespołów oraz zarządzania nimi i przewodzenia im w środowisku wirtualnym i wielokulturowym.

Student potrafi zaplanować i organizować pracę własną i rozwój osobisty w oparciu o regułę work life balance, dokonując wyboru specjalności oraz biorąc udział w wyborze wykładanych przedmiotów a także potrafi zaplanować i wykonać własne badania zjawisk ekonomiczno-finansowych odpowiednio udokumentowanych i prawidłowo zinterpretowanych.

Student będzie posiadał umiejętność zarządzania zmianami i innowacjami poprzez wykorzystanie podejścia interdyscyplinarnego do rozwiązania złożonych problemów organizacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi krytycznie ocenić dorobek nauki ekonomii i swój własny wkład w rozwój dziedziny, potrafi wykonywać samodzielnie oraz w zespole badania, z respektowaniem zasad ochrony własności intelektualnej, oraz Student będzie potrafił dokonywać krytycznej oceny odbieranych treści w warunkach nadmiaru informacji

Dostrzega potrzebę ciągłego podnoszenia i rozwoju kompetencji zawodowych, może wyznaczać kierunki własnego rozwoju.

Student będzie potrafił inicjować i uruchomić społeczne i biznesowe procesy przedsiębiorcze oparte na wartościach etycznych i uwzględniające interes społeczny.

Student będzie potrafił podejmować trafne decyzje w odpowiednim czasie, na podstawie posiadanych danych i przesłanek.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie omawianych zajęć składa się z opracowania przez studentów referatu na wybrany temat 25% ,

prezentacja na podstawie referatu 25%

oraz plakat naukowy 50%

Praktyki zawodowe:

brak w programie nauczania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium wspólne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśniewska
Prowadzący grup: Maria Gasińska, Barbara Karlikowska, Artur Kwasek, Krystyna Mościbrodzka, Zbigniew Olesiński, Magdalena Rybicka, Anna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium wspólne - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśniewska
Prowadzący grup: Maria Gasińska, Barbara Karlikowska, Artur Kwasek, Zbigniew Olesiński, Magdalena Rybicka, Anna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Karlikowska, Janusz Mrowiec, Zbigniew Olesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)